Privacy- en cookieverklaring

Luchtvaart Community Schiphol (hierna: Luchtvaart Community Schiphol) is verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en handelt daarbij in overeenstemming met privacywet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Luchtvaart Community Schiphol. In deze privacyverklaring informeren wij jou over de gegevensverwerkingen die wij verrichten. Jij bent in dit kader de ‘betrokkene’ indien jij je tot ons richt als bezoeker van onze website, als (samenwerkings)partner of als individu.

Contactgegevens:

Algemeen:
Luchtvaart Community Schiphol
Evert van de Beekstraat 1-52
1118 CL Schiphol
T: 020-6018915
http://www.luchtvaartcommunityschiphol.nl

Functionaris gegevensbescherming:
Helma Bos-de Kreij

Persoonsgegevens die wij verwerken

Luchtvaart Community Schiphol verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • ID-bewijs
 • Diploma's
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN) indien toegestaan
 • Curriculum Vitae
 • Personeelsnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op verzoek van haar opdrachtgevers, die te allen tijde verantwoordelijk zijn, kan Luchtvaart Community Schiphol in een voorkomend geval verzocht worden in haar hoedanigheid als verwerker bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien Luchtvaart Community Schiphol een trainingsprogramma voor een speciale doelgroep ontwikkelt. Luchtvaart Community Schiphol zal dan nooit meer gegevens verwerken, dan nodig is voor het beoogde doel. Tevens zullen additionele beveiligingsmaatregelen getroffen kunnen worden.

Onder gevoelige gegevens wordt in dit kader onder andere verstaan:

 • Statushouderschap;
 • Doelgroepregister.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luchtvaart Community Schiphol verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren en organiseren van een trainings- opleidingsprogramma;
 • Uitvoeren en organiseren van bijeenkomsten met werkgevers;
 • Verrichten van administratieve taken als verwerker op verzoek van en op instructie van onze samenwerkings- partner organisaties in het kader van een training c.q. opleidingsprogramma of andere evenementen;
 • Het bijhouden van ons eigen relatiebestand;
 • Ten behoeve toezenden nieuwsbrief en/of de door jou aangevraagde informatie;
 • Aanvraag subsidies;
 • Aanvraag veiligheidsonderzoek VGB;
 • Samenbrengen van werkzoekenden en samenwerkingspartnerorganisaties t.b.v. invulling arbeidsplaatsen.

De verwerkingen hebben te allen tijde een wettelijke grondslag, te weten:

 • Jouw uitdrukkelijke toestemming;
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke plicht;
 • Dan wel noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, met inachtneming van een zorgvuldige belangenafweging van de relevante betrokken partijen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betekent dat geen besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Luchtvaart Community Schiphol) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Luchtvaart Community Schiphol bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens wordt telkens een passende bewaartermijn vastgesteld door Luchtvaart Community Schiphol.

Delen van persoonsgegevens met derden

Luchtvaart Community Schiphol verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij kunnen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, derde partijen inschakelen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Luchtvaart Community Schiphol gebruikt functionele en analytische cookies. Luchtvaart Community Schiphol gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Luchtvaart Community Schiphol gebruikt geen cookies waarvoor wij toestemming benodigd hebben. Los daarvan merken wij op dat jij je kunt je afmelden voor de bovengenoemde functionele en analytische cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In het geval functionele en analytische cookies worden geweigerd, zal Luchtvaart Community Schiphol geen kennis hebben van de prestaties van de website en de kwaliteit van de content, waardoor Luchtvaart Community Schiphol de gebruikerservaring van de website niet kan verbeteren.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens bijvoorbeeld in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luchtvaart Community Schiphol.

Je kunt een dergelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar frontoffice_lcs@schiphol.nl t.a.v. mevrouw F. David, Directeur Luchtvaart Community Schiphol.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in beginsel binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Luchtvaart Community Schiphol neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via frontoffice_lcs@schiphol.nl.

Hoe je een klacht kan indienen

Luchtvaart Community Schiphol wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijziging privacyverklaring

Luchtvaart Community Schiphol behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd deze privacyverklaring aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee Luchtvaart Community Schiphol gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is.

Onze community

ROC van Amsterdam Flevoland
SSP The Food Travel Experts
facilicom group
gategroup
heijmans
IAS